Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto Vás nižšie informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov. Spoločnosť EZO SK, s.r.o . so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 36474169 je zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

  1. Definícia pojmov

1.1. Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky údaje o Vás osobne. Patrí medzi ne najmä Vaše meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, Vaša e-mailová adresa, telefonický kontakt.

1.2. Doplnkové služby  Dodatočne k základným službám Vám v zmysle bodu 1 vyhlásenia o súhlase ponúkame doplnkové služby, ktoré sú opísané nižšie.

1.3. Reklama – Reklama je každá prezentácia pri realizácii obchodu, podnikania atď. za účelom propagácie odbytu tovaru alebo poskytovania služieb, vrátane nehnuteľných vecí, práv a povinností. Naša reklama spravidla obsahuje produkty, tovary predávané našou firmou.

1.4.  Zákaznícka linka Pre všetky otázky o Našich produktov  Vám je k dispozícii naša zákaznícka linka uvedená  vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 

1.5. Spotrebiteľské súťaže V rámci podpory predaja (bez potreby povolenia zo strany štátnych orgánov) sa môžete zúčastniť prebiehajúcej spotrebiteľskej súťaže (marketingovej akcie), a to nákupom tovaru. V prípade výhry máte za dodržania podmienok súťaže možnosť získať určenú cenu. Spravidla ponúkame, vecných cien,  nákupných poukážok alebo zľavových kupónov. O spotrebiteľskej súťaži prebiehajúcej v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo kalendárnom týždni sa dozviete z našej reklamy. Je potrebné sa vždy oboznámiť s podmienkami účasti na príslušných spotrebiteľských súťažiach.

 

 

  1. Spracovanie osobných údajov

V rámci používania nášho e-shopu, na Vašu registráciu a tým na získanie našich základných služieb je nevyhnutne potrebné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše nasledujúce osobné údaje:  Meno a priezvisko   Adresu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)  Adresu dodania tovaru(povinný údaj pri online registrácii)   E-mailová adresa (pri písomnej registrácii dobrovoľný údaj) Telefónne číslo(povinný údaj pri online registrácii).

Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom realizácie nášho zmluvného vzťahu po registrácii a za účelom zriadenia Vášho konta. Spolu so zriadením konta prideľujeme aj číslo zákazníckej objednávky, ktoré je pridelené k Vašim osobným údajom zákazníka, pričom toto číslo umožňuje jednoznačnú identifikáciu Vašej osoby.

Svoje údaje si môžete meniť cez našu internetovú stránku www.ezo.sk kedykoľvek. Alebo Nás môžete kontovať telefonicky.

Účelom spracovania údajov je plnenie zmluvného vzťahu  a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno vystaviť  faktúru a poslať objednaný tovar.

 

  1. Spracovanie osobných údajov v rámci internetovej registrácie

Registrovať sa v súvislosti na internetovej stránke, musíte zadať aj svoju e-mailovú adresu. Na registráciu používame postup : Vaša registrácia a objednávka teda bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte ., ktorý bude súčasťou Vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu pre tento účel. Ak potvrdzujúci mail nedôjde –  Vaše prihlásenie sa automaticky vymaže z našej databázy.  Účelom spracovania údajov je plnenie zmluvného vzťahu ohľadom objednávky ,a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno dokončenie objednávky.

 

  1. Spracovanie osobných údajov v rámci reklamy

 

4.1 Všeobecná  reklama V prípade udelenia Vášho súhlasu s prijímaním informácií a reklamy, Vás budeme informovať o aktuálnych produktoch, službách, spotrebiteľských súťažiach, zákazníckych anketách a akciách v zmysle bodu 1.

 

Pri doručovaní poštou, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a adresu. Pri doručovaní e-mailom, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a predtým overenú e-mailovú adresu.

 

4.2 Aj na prijímanie informácií a reklamy, je potrebné, aby ste nám udelili súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov:

 

Pri doručovaní poštou, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a adresu. Pri doručovaní e-mailom, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a predtým overenú e-mailovú adresu.

 

  1. Doba uchovávania údajov

 

Vaše osobné údaje sa uchovajú po dobu trvania zmluvného vzťahu  a 3 roky po jeho ukončení. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

 

  1. Ochrana údajov

 

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softwéru.

 

  1. Vaše práva

 

7.1 Právo na informácie Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o Vašich údajoch, ktoré sú spracovávané u nás, a takisto o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým tieto údaje odovzdávame, a o účele spracovania. Za všetky ďalšie kópie Vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov a vystaviť Vám faktúru. Nevzťahuje sa to na elektronické poskytovanie informácií.

 

7.2 Právo na odvolanie súhlasu Ak ste udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou. Stačí na to zaslanie e-mailu na adresu www.obchod@ezo.sk. Poprípade nám môžete svoje odvolanie poslať poštou na adresu EZO SK s.r.o., Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov.

 

7.3 Právo na opravu údajov Ak sú Vaše údaje uchovávané  nesprávne, môžete ich kedykoľvek opraviť vo svojom konte alebo nám túto skutočnosť oznámiť a my ich opravíme.

 

 

7.4  Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania Máte právo na vymazanie údajov o Vašej osobe spracúvaných EZO SK s.r.o,. Vymazanie Vašich osobných údajov sa môže kedykoľvek uskutočniť prostredníctvom na našej internetovej stránke www.ezo.sk, alebo  žiadosťou na naše kontakty

7.5  Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr jeden mesiac po uplatnení tohto práva. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom, namiesto vymazania Vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

 

V stanovených prípadoch máte na obmedzenie spracúvania údajov právo. Ak sa vymazanie alebo obmedzenie spracúvania bude týkať Vašich údajov, dostanete od nás notifikáciu. Po vymazaní Vašich údajov nám nebude ďalej možné Vám umožniť prístup k Vašim osobným údajom.

 

Uplatnenie práva na vymazanie nie je potrebné, ak ste neobjednávali  3 roky. Všetky osobné údaje, ktoré sa nemusia uchovávať zo zákonných dôvodov, sa po uvedenej lehote vymažú. Osobné údaje, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonných dôvodov uchovávania, sa pre Vašu bezpečnosť zamknú.

 

7.6  Právo na prenos údajov Ak požadujete od nás svoje osobné údaje, ktoré spracúvame, údaje Vám alebo inej osobe, ktorá ich má spracúvať, ak si to želáte, vydáme alebo prenesieme v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

 

7.7  Právo namietať spracovanie údajov Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov na účely  prieskumu trhu a verejnej mienky.

 

  1. Právo na sťažnosť

V prípade Vašej sťažnosti sa obráťte na nás na kontakty uvedené  na začiatku tohto vyhlásenia. Okrem toho máte právo podať sťažnosť vo veci spracovania svojich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov,.