Výzva v oblasti kreatívnej grafiky

Navrhni originálny grafický design


Slovenská značka wellness kozmetiky Dorčák vyhlasuje súťaž o najpôsobivejšiu grafiku.
Ak vás baví grafika a ste kreatívni, tak sa neváhajte zapojiť do súťaže o zaujímavú finančnú odmenu.


Predmetom tejto výzvy je tvorba dizajnovej grafiky kozmetiky Dorčák. Značka wellness kozmetiky v súčasnosti zahrňuje rad produktov, ktorým tento rok chýba originálna vianočná identita.

Prihláste sa do 31.3.2020 na dorcak@ezo.sk alebo obchod@ezo.sk

Pri výbere víťaznej grafiky bude dôležitá kreativita súťažiacich a prihliadať sa bude na:

 • Do súťaže sa dá zapojiť v 2 kategóriach – JUNIOR a SENIOR.
 • Do súťaže je potrebné poslať návrh/návrhy, ktorý musí obsahovať: ukážky produktov s navrhnutými obalmi – provizory(spoločne rada a jednotlivo), tlačové súbory obalov, náhľady obalov v .jpg alebo .png)

JUNIOR

 • 5 ukážok produktov rady s témou VIANOČNÁ POHODA kreslených vianočných motívov s navrhnutými obalmi – provizory(spoločne rada a jednotlivo), tlačové súbory obalov, náhľady obalov v .jpg alebo .png)
 • obaly produktov musia zodpovedať rozmerom (5 rozmerov podľa vášho výberu)

SENIOR

 • 5 ukážok produktov rady s témou VIANOČNÁ POHODA kreslených vianočných motívov s navrhnutými obalmi – provizory(spoločne rada a jednotlivo), tlačové súbory obalov, náhľady obalov v .jpg alebo .png)
 • 5 ukážok produktov rady s témou VIANOČNÝ RELAX kreslených vianočných motívov s navrhnutými obalmi – provizory(spoločne rada a jednotlivo), tlačové súbory obalov, náhľady obalov v .jpg alebo .png)
 • obaly produktov musia zodpovedať rozmerom (5 rozmerov podľa vášho výberu)

Ako sa zapojiť do súťaže?
1. Súťažiaci musia vytvoriť tematický grafický návrh.
2. Vytvorené návrhy treba zaslať na e-mail objednavka@ezo.sk: e-mailová správa musí obsahovať nasledovné kontaktné údaje: meno a priezvisko autora, kontakt (e-mail, telefón)
3. Zaslaním návrhov autor zároveň prehlási, že sa oboznámil s podmienkami súťaže a s podmienkami ochrany osobných údajov. Návrhy treba zaslať do 30.4.2020
4. Odborná porota vyberie jeden koncept z najvhodnejších návrhov v kategóriach a víťazný návrh s menom víťaza zverejnia.

Víťazný návrh môže byť použitý na komerčné účely.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
Autor víťazného návrhu v kategórii JUNIOR získa odmenu vo výške 300 eur, v kategórii SENIOR víťaz získa odmenu vo výške 500 eur. V uvedenej sume odmeny je zahrnutá aj cena za následné vypracovanie dizajn manuálu na základe Zmluvy o dielo. Súčasťou zmluvy o dielo budú tieto obchodné podmienky, na ktorých vyhlasovateľ trvá a stanovuje ich za záväzné a nemenné:

 1. Autori (víťazných návrhov) udeľuje súhlas Vyhlasovateľovi na vykonávanie majetkového práva autora k dielu podľa ustanovenia §18 ods. 1 a 2 zákona č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, vo svojom mene a na svoj účet.
 2. Výkon majetkových práv autora Vyhlasovateľom zahŕňa: právo použiť dielo a právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na:
  a. vyhotovovanie rozmnoženiny diela,
  b. verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom, vypožičaním, predajom alebo inou
  formou prevodu vlastníckeho práva k dielu,
  c. spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
  d. zaradenie diela do súborného diela,
  e. použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nových diel,
  f. verejné vystavenie diela,
  g. verejné vykonanie diela,
  h. verejný prenos diela.
 3. Autori (víťazných návrhov) udeľujú vyhlasovateľovi licenciu ako výhradnú v neobmedzenom rozsahu pre územie Slovenskej republiky, ako aj pre zahraničie, a to bezodplatne po dobu trvania autorskoprávnej ochrany. Finančná čiastka bude víťazom vyplatená do 14 dní od odovzdania finálne upravených grafík na použitie na tlač. Ďalšie miesta nebudú finančne ohodnotené.
  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny z návrhov ako víťazný.