GRATULUJEME!

I. Účel spotrebiteľskej súťaže
Účelom súťaže na e-shope www.ezo.sk – „Súťaž“ je reklama a propagácia internetového
portálu organizátora Súťaže spoločnosti EZO.sk, s.r.o.
II. Organizátor súťaže
Organizátorom Súťaže je spoločnosť EZO.sk, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01
Prešov, IČO: 36474169, zapísaná v Obchodnom registri (ďalej len “Organizátor”).
III. Začiatok a ukončenie súťaže
Začiatok Súťaže je dňa 01.12.2019 a koniec Súťaže je dňa 15.12.2019. Účastník Súťaže sa
môže do Súťaže zapojiť v období od 01.12.2019 do 15.12.2019.
IV. Účasť v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto nakúpi tovar na eshope www.ezo.sk v minimálnej
hodnote 15,- eur v termíne od 01.12.2019 do 15.12.2019 a má viac ako 18 rokov, okrem
zamestnancov Organizátora, ktorí sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkych osôb
podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
2. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v
súťaži: – Nakúpi tovar v minimálnej hodnote v stanovenom termíne 01.12.2019-15.12.2019.
3. Účastník Súťaže bude zaradený do Súťaže toľkokrát, koľkokrát účastník Súťaže urobí
nákup na eshope www.ezo.sk v platnom termíne Súťaže.
V. Žrebovanie
Do žrebovania budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v
článku IV. týchto Podmienok.
Žrebovanie sa uskutoční 16.12.2019 a výsledky žrebovania budú zverejnené 17.12.2019 v
štruktúre: 1. Iniciály mena a priezviska výhercu, – 2. Mesto, – 3. Druh výherného balíčka.
VI. Výhry
Výhercovi bude výhra doručená najneskôr do 30 dní od žrebovania, na adresu, ktorú uviedol
v objednávke.
VII. Ochrana osobných údajov
Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov účastníkov súťaže: Ochrana osobných údajov.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie
výhier súdnou cestou je vylúčené.
2. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré
im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.
3. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže a zverejnené na internetovej stránke
www.ezo.sk.